Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" udělujete v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "GDPR") fyzické osobě Pavlu Prokešovi, se sídlem Roudnická 450/16, Praha 8, Česká republika (dále jen "Správce") souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v nejvýše v rozsahu následujících údajů:

  • jméno a příjmení;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;

(dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem poskytování služeb Správce a marketingových a obchodních aktivit Správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb, a to po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 4 let ode dne udělení souhlasu s jejich zpracováním. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je tento souhlas.

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzujete, že tento souhlas byl udělen svobodně, informovaně a berete na vědomí, že tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu musí být učiněno v písemné formě a zasláno Správci na adresu Roudnická 450/16, Praha 8, Česká republika nebo pomocí kontaktního formuláře.

Udělením souhlasu zároveň prohlašujete, že jste se poučil/a o svých právech vyplývajících z GDPR, a to zejména o tom, že po celou dobu zpracovávání Osobních údajů máte k Osobním údajům přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti máte právo na vysvětlení či jejich opravu a dále máte právo požadovat po Správci výmaz Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s otázkami týkajícími se zpracování Osobních údajů a uplatňování práv na ochranu údajů můžete kontaktovat zodpovědnou osobu Správce: pavel@pavelprokes.cz.